ANBI

Turks Islamitische Vereniging Dronten Fatih Moskee 
is sinds 01 januari 2008 als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) geregistreerd bij de Belastingdienst.


RSIN (fiscaal nummer) 809797306


Contactadres:
De Ketting 2
8251 LD Dronten
Tel: 0321-325932
E-mail: info@fatihmoskeedronten.nl


Doelstelling
Het creëren van mogelijkheden voor de in Dronten verblijvende moslims om te kunnen voldoen aan hun godsdienstige plichten.


Het bevorderen van het welzijnsklimaat van de islamitische gemeenschap in Dronten.


Het bevorderen van de mogelijkheden tot geestelijke ontplooiing van de in Dronten verblijvende Moslims.


De vereniging tracht deze doelen onder meer te verwezenlijken door:
• Het verstrekken van voorlichting op religieus gebied aan de in Dronten verblijvende moslims ;
• Het organiseren van sociale-culturele activiteiten ten behoeve religieuze doeleinden;
• Het in samenwerking met de Kerken in Nederland en andere religieuze groeperingen ontplooien van activiteiten;
• Het ontplooien van de noodzakelijke activiteiten in verband met de jaarlijkse bedevaart;
• Het bieden van hulp aan in Dronten wonende moslims bij besnijdenissen en bruiloften;
• Het treffen van noodzakelijke maatregelen voor het overbrengen van de stoffelijke overschotten van in Nederland overleden moslims naar hun geboorteland;
• Het coördineren van het onderwijs in het Islamitische geloof;
• Het geven van Koran- en taallessen;
• Het eventueel in samenwerking met bevoegde Nederlandse instanties organiseren en in praktijk brengen van onderwijs in het Islamitische geloof aan islamitische kinderen;


Ter realisatie van de doelstellingen worden de volgende activiteiten georganiseerd:
1. Organisatie van religieuze activiteiten in moskeeën
2. Conferenties
3. Seminars-bijeenkomsten
4. Bedevaartsorganisatie
5. Het aannemen van gelden t.b.v. offers
6. Geven van beurzen uit middelen van de stichting
7. Distributie van boeken en kalenders
8. Vieringen van religieuze en nationale feesten
9. Interreligieuze dialoog
10. Hulpacties
11. Organiseren van Open dagen 


Beleidsplan

Turks Islamitische Vereniging Dronten Fatih Moskee werkt niet met een beleidsplan en ook niet volgens een begrotingssystematiek. De leden voldoen aan een vastgestelde aandelijkse en jaarlijkse donaties, waarmee de vaste lasten worden betaald. Waar nodig wordt financiële hulp gevraagd van de leden in de vorm van vrijwillige bijdrages of giften. 


Bestuurssamenstelling
Turks Islamitische Vereniging Dronten Fatih Moskee is een van de moskeen die verbonden is aan de Islamitische Stichting Nederland en wordt door minimaal 5 en maximaal 9 gekozen bestuursleden bestuurd volgens de statuten van de Islamitische Stichting Nederland de wijze van verkiezing is opgenomen in de statuten van de stichting.


Bestuurders
Voorzitter             : Ramazan Yazir
Vice Voorzitter     : Davut Akbulut
Penningmeester    : Oguz Karaaslan
Secretaris              : Serkan Sahinturk
Bestuurslid           : Azam Erturk
Bestuurslid           : Yusuf Akca
Bestuurslid           : Ugur Turan
Bestuurslid           : Ahmet Parasiz
Bestuurslid           : Cercis Bilir


Beloningsbeleid
Bestuursleden en werkzame vrijwilligers die werkzaamhden verrichten voor de moskee hebben recht op een vrijwilligersvergoeding, conform de belastingvrije vrijwilligersvergoeding van max. € 1.500,00 (op jaarbasis).


Activiteiten
De vele activiteiten zijn in hoofdlijnen op de website te vinden en worden via sociaal media (Facebook HdvDrontenfatihCami) gedeeld met de gemeenschap.


Financiële verantwoording
De korte samenvatting van de opbrengsten en lasten van de Turks Islamitische Vereniging Dronten Fatih Moskee is hieronder te vinden:


2016: volgt z.s.m.
2015: volgt z.s.m.
2014: volgt z.s.m.

Informatie over jaarverslagen van Islamitische Stichting Nederland (ISN)
2016
2015
2014